Bestyrelsesmøde d. 4 Juni Kl. 19.00 i Haveforeningen Virkelyst  ( Klubhuset )

Deltagere: Jan - Ole - Britta - Susan - Bo

Afbud: Ingen

Dagsorden:

       1. Dato for næste møde

Fredag d. 13. August Kl. 19.00 i Klubhuset

       2. Godkendelse af referat

Godkendt

       3. Generalforsamling

Lørdag d. 23. Oktober Kl. 13.00 i Kalundborghallen Indgang D, dørene åbnes Kl. 12.30

       4. Høstfest samt 75 års Fødselsdag i Virkelyst

Lørdag d. 11. September: info senere til medlemmerne

       5. Velkommen til nye lejere

24 - 04 Have 24 Dea &Balder

20 - 05 Have 25 Shila

01 - 05 Have 110 Per

28 - 05 Have nr 75 Kristrún

28 - 05 Have nr 85 Amanda

01 - 06 Have nr 60 Ole

02 - 06 Have nr 83 Brian & Annette

05 - 06 Have nr 30 Christoffer & Sebastian

       6. Fællesarbejdet d. 12 Juni er aflyst

Fællesarbejdet er flyttet til Fredag d. 25 Juni og Lørdag d. 26 Juni samt Søndag d. 27 Juni, mødetid ved Klubhuset

Kl. 9.00 - ? Alle dage

Tilmelding til fællesarbejde fremover til formanden er ønskeligt pga arbejdsopgaverne bedre

kan tilrettelægges samt at det ikke er dem omkring 70 år der skal løfte opgaverne i haveforeningen.

Breve efter rundgang i H/F d. 4 April

Haverne: 8 - 9 - 20 - 75 - 104

Breve efter rundgang i H/F d. 23 Maj

Haverne: 20 - 38 - 40 - 73 - 86 - 96 - 104 - 118 - 119

Bestyrelsen har på mødet d. 4. Juni besluttet at give DISPENSION indtil Generalforsamlingen d. 23. Oktober på at der må opsættes entrampolin på haveloddet efter følgende regler: Den skal

være nedgravet så hoppedugen flugter Græsplænen/Jorden og den skal være mindst 1,5 meter

fra Hæk eller Plankeværk.

Henvendelse til Formanden før den placeres på havelod.

PS. Hvis de fremmødte på Generalforsamlingen nedstemmer Bestyrelsens forslag ang. Trampoliner i H/F, så skal de fjernes igen fra havelodderne

Mvh

Bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at flytte vores sten og grus fra parkeringspladserne og lave en ny plads i græsplænen ved den store parkeringsplads. Dato for Fredag - Lørdag - Søndag planlægges af bestyrelsen og vil blive opslået i en tavle, der stilles ved p.pladsen langs Hyacintvej.

PS. Dato´er og kl. står under punkt 6

Skrallevognene vil blive stillet på en række med fliser og en overdækning på 3 meter ud mod marken hvor de står i dag, der vil blive lagt fliser der hvor vores sten ligger i dag. Hjælp ønskes med at lave overdækningen og fliserne.

Vi vil lave en ny flisegang fra Toiletterne og forbi flagstangen og til den anden gangsti og så går vi ikke igennem vores terrassebygning når klubhuset er udlejet.

I forbindelse med arbejdet vil vi leje en mini gravemaskine til at læse på triler, d. 25/6 -26/6 - 27/6.

Indkøb og maling af petanquehuset: Hjælp ønskes med at male.

Der vil være tilmelding til formanden hvis havelejer vil hjælpe med opgaverne og der vil blive godskrevet for fællesarbejde i 2021.

Bestyrelsen har besluttet at sætte plader på væggene i Maskinhuset, så vores redskaber kan komme op og hænge.

Til Alle havelejere i Virkelyst, vi er en kolonihaveforening hvor vi har lejet et stykke jord og måske købt et kolonihavehus på jordloddet, dette køb er ikke at betragte som et sommerhus, det er et areal som skal passes efter vores REGULATIV og VEDTÆGTER, det er for dårligt at BESTYRELSEN skal skrive  breve til så mange medlemmer om pasning af haveloddet, sæsonen er fra 1/! til 31/12 hvert år.

Græsplænen skal slås løbene - hækken klippes til SANKT HANS samt til 1. OKTOBER - der skal luges ukrudt langs med hækved vejen samt alm. oprydning og bortkørsel af haveaffald til genbrugen løbene i sæsonen.

PS. Der er ingen der har tvunget jer til at leje en kolonihave i vores Haveforening.

En Kolonihave kan ikke passes ved at komme hver 4 til 6 uge, så kan havelejeren ansætte en havemand til at passe haveloddet.

Der er mange der gerne vil leje en kolonihave pt.

mvh

Bestyrelsen

Referant 

Jan Ole Jensen 

 

 

 

Bestyrelsesmøde d. 4 April Kl. 13 i Haveforeningen Virkelyst ( klubhuset)

Deltagere: Jan - Ole - Sus - Bo

Afbud: Britta

Dagsorden:

1) Dato for næste møde:

Bestyrelsesmøde d. 4. Juni Kl. 19.00 i Klubhuset

2) Godkendelse af referat fra sidst:

Godkendt

Nyt fra Formanden:

3) Rundgang i H/F ang. de breve vi sendte ud i Oktober/ November måned til havelejerne med gebyr/gebyr der ikke blev indbetalt af mange havelejere, kun 2 havde indbetalt til tiden.

Gebyr på breve ang. pasning af havelod er skyldigt beløb til foreningen, ved manglende betaling så kan havelejer opsiges af haveloddet efter gældne regler i vores Vedtægter.

De gebyr der ikke blev betalt er nu opkrævet sammen med havelejen for sæsonen 2021, bliver gebyret ikke indbetalt her, så vil havelejer få et nyt brev med nyt gebyr, hvis disse gebyr ikke betales , så får havelejer et alm. brev + et anbefalet brev med nyt gebyr, hvis disse gebyr ikke betales til sidste frist så vil havelejer blive opsagt i haveforeningen, hvis dette sker så har havelejer 3 måneder til at sælge eller fjerne sine bygninger på haveloddet, sker det ikke så kan foreningen sælge bygningerne på en aktion til højestbydene, skyldig beløb vil blive inddraget og rest vil bliv udbetalt til havelejeren.

Bestyrelsen har i dag gået rundgang i haveforeningen og der er 5 haver der vil modtage brev nr. 2 med et nyt gebyr, det er haverne nr. 8 - 9 - 20 - 75 - 104 som ikke har rettet til i henhold til vores regulativ med hækklipning til 1 oktober, der var givet en frist til 14 Marts og fremover vil bestyrelsen stramme op på vores regler ang. pasning af havelod ifølge vores Regulativ Stk 1 og 2 ( HÆKKLIPNING TIL SANKT HANS og 1 OKTOBER samt ordne ved HÆKKEN ude langs med vejen på deres havelod, samtidig vil vi bede havelejer om at få kørt affald på genbrugen, da bunker af affald samler rotter i foreningen.

Fremover vil der blive givet en frist på 21 dage fra brev er afsendt fra haveforeningen til at havelejer kan få udført påtalen.

Det er havelejer der har skrevet under på kontrakten med foreningen, der skrev man under på vores REGULATIV samt VEDTÆGTER.

Det er ønskeligt fra bestyrelsens side at havelejer igen passer sit havelod, vi i bestyrelsen ønsker ikke at bruge så meget tid hvert år på at skal skrive til de samme havelejer hvert år.

4) Formand og Bestyrelse har brugt meget tid på klager på Mail / Sms / brev siden Marts 2020 derfor er der lavet nye regler af bestyrelsen på møde i dag, de nye regler er lagt på hjemmesiden og vil blive opsat i vores opslagstavler snares.

5) Bestyrelsen har beslutte at aflyse udtagelsen af præmiehaver i år grundet Covid 19, hvis det kan lade sig gøre fortsætter vi til næste år, hvor det vil blive de haver der kunne deltage i år som vil blive bedømt i haveforeningen.

6) Vi har aflyst vores standerhejsning, så må vi se hvornår regeringen åbner op for forsamlinger i landet, derfor har vi heller ikke fastlagt vores generalforsamling pt. Der bliver sendt Mail eller Brev ud til havelejerne når vi har fastlagt en dato for afholdelsen.

7) Dato´er for fællesarbejde er fastlagt og er lagt på hjemmesiden og de er sat i vores opslagstavler i foreningen.

8) Sankt Hans fest og Høstfest samt Banko vil blive afholdt hvis det kan lade sig gøre.

9) Der er besluttet følgende honora til:

Formanden 2500,00 Kr

2 gange 1500,00 Kr udbetalt kørepenge

Græsklipning 2500,00 Kr udbetalt kørepenge

 

Regskasfører  2500,00 Kr

1000,00 Kr udbetalt kørepenge

 

Rengøring af toiletter Karin

2 gange 3500,00 Kr grundet Covid 19 Eks. Rengøring udbetalt kørepenge

der rengøres 2 gange pr. uge i sæsonen.

Bestyrelseshonorar:

1 gange mad i byen sidst på sæsonen som betales af haveforeningen.

Referant

Jan Ole Jensen

 

 

 

Bestyrelsesmøde d. 8. november 2020 kl. 13 i Haveforeningen Virkelyst (klubhuset).

 

Deltagere: Søren, Bo, Susan, Britta, Ole, Jan og Tina

 

Afbud: Ingen

 

Dagsorden:

 

1) Dato for næste møde

 

Søndag den 14. marts 2021 kl. 13.00

 

2) Godkendelse af referat fra sidst.

 

Godkendt.

 

4) Lukning af vandet i haveforeningen

 

Vandet lukkes i år den 17. november 2020.

 

4) Klagebreve til bestyrelsen

 

Klagebreve, som skal behandles af bestyrelsen, skal ifølge foreningens vedtægter være underskrevet og påført afsenders havenummer. Bestyrelsen har siden sidste møde modtaget to klagebreve, som er anonyme, og derfor ikke har kunnet behandles.

 

4) Overnatning i havehusene

 

Der er sket en fejl i forbindelse med formulering af foreningens vedtægter. Det fremgår af vedtægterne, at overnatning er tilladt fra 1. april til vandet lukkes. Dette stemmer ikke overens med haveforeningens kontrakt med Kalundborg Kommune, hvorefter overnatning er tilladt fra 1. april til 31. oktober. Vedtægterne forventes tilrettet i forbindelse med generalforsamling i 2021.

 

6) Rengøring af toiletter mv.

 

Som følge af Covid19 og episoder med tilsvining af toiletterne, har Karins tidsforbrug i forbindelse med rengøring af toiletter været fordoblet i forhold til tidligere år. Karins løn for rengøring udgør under normale omstændigheder 3.500 kr. årligt. Bestyrelsen besluttede på mødet, at Karin får yderligere 3.500 kr. for sin ekstra indsats i 2020.

 

7) Manglende vedligeholdelse af havelodder

 

9 havelejere modtager brev om mangelfuld vedligeholdelse af deres havelod. Det drejer sig om følgende haver: 20, 8, 9, 34, 43, 104, 70, 75 og 90. Med brevet følger en opkrævning på 100 kr.

 

11) Middag for bestyrelsen mv.

 

Der er bestilt bord til 12 på Bispegården lørdag den 16. januar 2021 kl. 18.00.

 

Referent Tina Greve

Generalforsamling.

Generalforsamling d. 4. 0ktober 2020 kl. 14.00 i Haveforeningen Virkelyst

(  Kalundborghallen  ).

Deltagere:  57 medlemmer var fremmødt fra 48 haver.

Dagsorden:

     1)   Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

     2)   Valg af dirigent

Tommy Dinesen blev valg som dirigent

     3)   Valg af Referant

Tina Greve Rasmussen blev valg som referant

     4)   Valg af 3 stemmetællere

Lars - Have 26  Helle - 91 og Martin - have 58 blev valg som stemmetællere

     5)    Formandens beretning

 Velkommen til havelejere og en særlig velkommen til Tommy Dinesen til vores

ordinær generalforsamling her i Kalundborghallernes mødelokale i dag.

 Jeg ønsker at vores generalforsamling kan blive afholdt i en god ro og orden, så vi kan få valgt en bestyrelse efter vores vedtægter i dag.

 Jeg skal aflægge min 5 formandsberetning i H/F Virkelyst, den har trukket i langdrag på grund af covid 19.

 Jeg har været formand siden Januar 2016 og det har været en post som jeg har

været glad for, jeg har haft et godt sammenarbejde i haveforeningens bestyrelse, samt vores regnskabsfører, vi har udlejet alle 104 havelodder i foreningen, der er 2 havehuse til salg.

 Velkommen i H/F Virkelyst til de nye havelejere i 2019/20, jeg ønsker at i vil blive glade for jeres havelod.

 Det har været et svært år pågrund af covid 19 for bestyrelsen, men jeg ønsker at vi kan se fremad efter vores generalforsamling, vi skal alle huske at vi har en lejeaftale med Kalundborg Kommune som vi alle skal overholde ifølge vores lejekontrakt.

 Bestyrelsen der bliver valg i dag skal til at udarbejde et regelsæt for en venteliste, som skal være opsat i vores opslagstavle ved den store p-plads og godkendes af Kalundborg Kommune.

 Sælger af havehus skal følge ventelisten før salg til anden side kan finde sted, når vi er klar i bestyrelsen med disse regler fremover.

 Vi skal alle følge vores VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER, derfor vil jeg lige læse

vores ordensregler op.

 Vi har alle skrevet under på en kontrakt i haveforeningen, samt fået udleveret et sæt papir på det lejede havelod.

 Der er mange som ringer eller mailer til mig at de gerne vil leje en kolonihave

i foreningen. Så måske skulle havelejere der ikke passer deres havelod efter ORDENSREGLERNE overveje om det er en kolonihave de ønsker at leje fremover.

 Der er ikke sendt breve ud til medlemmerne ang. pasning af deres lejede havelod, siden Juni måned 2020, der vil snarest efter vores generalforsamling blive gået rundgang af bestyrelsen, derefter vil der blive sendt brev med gebyr ud til de havelejere som bestyrelsen beslutter skal modtage et brev.

 Antal ca. 12 haver som vil få tilsendt brev med gebyr angående pasning af havelod efter vores ORDENSREGLER.

 Fremmødet til fællesarbejde i denne sæson har været hovedsagligt den ældre generation, det er ikke dem som skal lave veje og klippe foreningens hække, der vil blive afsat færre arbejdsdage fremover, vi kan klare det ved at arbejde lidt længere på vores arbejdsdage, det er noget jeg vil vende med bestyrelsen før den den nye sæson starter. Vi skal alle huske at det ikke er bestyrelsesarbejde, vi skal løfte i flok. 

 Vi har lejer som ryger, kunne i ikke lade vær med at smide jeres skodder på veje og stier i haveforeningen.

 Vi skal til at sorter vores affald efter nye regler i Kalundborg Kommune, det bliver vigtigt at vi følger de nye regler alle sammen, hvis renovationsbilen køre uden tømning, så vil det koste os 4000,00 kr, at de skal komme igen, når det er sorteret efter reglerne, som hver havelejerchar fået udleveret til sæsonstart.

 Der er aftalt med Kalundborg Kommune at vi får lavet nye dræn ved Skoven/Bålpladsen, samt ved Snerlevej ind mod haverne 42 & 43 i det nye år.

 Vi vil i bestyrelsen arbejdecpå at få lavet vores udslags toiletrum ved klubhuset til kemiske toiletter.

 I 2021 skal vi planlægge vores 75 års fødselsdag i Virkelyst, jeg vil gerne takke

bestyrelsen - regnskabsfører samt festudvalget for deres store arbejde i foreningen, en særlig TAK til Lars Jepsen & Maria for vores sammenarbejde gennem årene, samt Tak til Karin for det store arbejde der har været med rengøringen af vores toiletter samt klubhus i denne sæson.

 Tak til Tommy Dinesen for at du ville komme her i dag og styre vores generalforsamling.

 Ps. Ifølge vores lejekontrakt med Kalundborg Kommune er det ulovligt at drive forretning i H/F.

 Dette gælder både SALG & UDLEJNING af maskiner/planter m.m

 Bestyrelsen henstiller til at det bliver overholdt af medlemmerne.

mvh

Jan

Formandens beretning blev fremlagt, der var ingen bemærkninger

     6)   Regnskab

 Sanne Jacobsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt

Bemærkninger:

 Anne-Dorthe - have 111 - penge fra fællesarbejde kunne bruges på arbejde udefra

 Martin - have 58 - Hvilken huse er solgt i 2019 - Det var have 59 og have 32 og have 47

 Tue - have 47 Måske skulle beløbet vedr. fællesarbejde forhøjes

 Annelise - have 95 Er bankbeholdningen på 201.000 der stadig - Svar fra Sanne: Det er den

     7)  Godkendelse af buget

 Hanne - have 68 - Spørgsmål om indtægter og udgifter til renovation

Anne-Dorthe - have 111 - Hvorfor kun haveleje for 100 haver  (  Regnskab for 2019 danner grundlag for bugetet. I 2019 var ikke alle haver udlejet).

     8)   Indkomne forslag

 Formanden stiller forslag om at gebyr for brev til havelejere om mangelfuld pasning af have forhøjes fra 100,00 Kr til 250,00 Kr pr. brev, hvis det er lovligt. Forhøjelsen skal have virkning fra 1. Januar 2021. - Forslaget blev vedtaget med følgende bemærkninger.

 Gert - have 46 - Gebyret er for lille

 Michael - have 64 - Er forhøjet gebyr for at havelejere skal smides ud - Formand - Nej men det er for at de forstår, at det er alvorligt ment at havelodderne skal passes på fornuftig vis.

 Martin - have 58 - Er der mon ikke regler for hvor høje gebyr man må kræve - Undersøges

Anne-Dorthe - have 111- Kan man indkalde de havelejere, som ikke passer deres haver godt nok - Ja måske, men det er meget tidskrævende for bestyrelse/formand

Carsten Petersen - Have 57 - Kan havelejere siges op hvis gebyrer ikke betales. Ja det kan de - Skyldige beløb til foreningen er opsigelsegrundlag

Anne-Dorthe - have - 111 - Lovligt gebyrgrænse bør undersøges inden man stemmer.

Teu - have 47 - Vi hæver gebyr til det lovligt, dog max 250,00Kr.

Forslag fra Tue - have 47 - Stiller forslag om at Haveforeningen bliver giftfri - Altså uden Roundup, som er giftig. Forslaget blev ændret til, at så vidt muligt bruger skabelige plantebekæmpelsmidler

 Formand - I Kalundborg Kommune er sprøjtning forbudt - Det er svært at holde veje og fællesarealer uden sprøjtning.

 Have 46 - Hønsegødning virker lige så godt - købes på planteskolen

 Janne - have 86 - Er det så rigtigt at Virkelyst efterlever Kalundborg Kommunes regler for brug af sprøjtemidler og hvad er konsekvensen hvis havelejere bruger sprøjtemidler. Svar fra formand: Vi kan ikke overkomme at ordne veje og fællesarealer uden brug af sprøjtemidler, men vi vil begrænse det så meget som muligt.

Anne-Dorthe - have 111 - Formanden skal da ikke ordne meget fordi havelejerne selv skal ordne til vejmidte. Svar fra formanden - Det handler mest om parkeringspladserne.

 Anne-Dorte - have 111 - Bestyrelsen må finde lovlige bekæmpelsmidler.

 Michael - have - 64 - Vi kan aligevel ikke købe koncentreret roundup som alm. borger.

     9)   Valg ifølge lovene:

 A:   Valg af formand 2 år - Jan Ole Jensen - Genvalgt

 B:   Valg af bestyrelsesmedlem 2 år -   Jørgen Ole Hansen  Have 83 - Valgt

 C:   Valg af bestyrelsesmedlem 2 år -   Susan Lakolk  Have 10 - Genvalgt

 D:   Valg af bestyrelsessupl.  2 år -  Bo Bahne Bahnson  Have 76  Valgt

 E:   Valg af bestyrelsessupl.  1 år -  Britta Schou  Have 23  Valgt

 F:   Valg af revisor   2 år  -   Grethe Vang Larsen  Have 84   Genvalgt

 G:   Valg af revisorsupl.  2 år  -  Elin Larsen  Have  117  Genvalgt 

 

 evt:

 Forslag

 Martin - have 58 - Foreslår at bestyrelsens løn skal hæves. - Tages til efterretning

 Anne-Dorthe - have 111 - Der mangler p-pladser i bunden af haveforeningen p.g.a grusbunker -

 Måske kan den grønne plads bruges i stedet, evt. med afmærkning - Til efterretning

 Michael - have 64 - Enig med Martin - Bestyrelsen skal have have mere i løn

 Martin - have 58 - Syntes ikke at grønt område skal røres for meget - så heller parkeringspladser i skoven

 Bjarne - have 51 - Hvem måler grundene op - er det foreningen eller en landinspektør - Violstrædet er meget smal - Havelejerne langs Violstrædet bør give hver ½ meter så vejen bliver bredere. Bør undersøges hos Kalundborg Kommune om det kan godkendes.

 Anne-Dorthe - have 111  - Hvem har ansvaret for træerne i skoven? Der er fare for at de vælter i en storm. Formanden - Det er kommunens træer - Bestyrelsen taler med Kalundborg Kommune om at fælde træerne.

 Sanne Jacobsen henstiller til at toiletterne bliver behandlet bedre - De har enkelte gange været efterladt beskidte - Vi skal alle huske at gøre rent efter os selv - I forbindelse med Carona

har toiletterne været rengjorte af Karin 2 gange ugentligt.

Referant

Tina Greve

Bestyrelsesmøde d. 1 august 2020 Kl. 10.00 i Haveforeningen Virkelyst (klubhuset).

Deltagere: Jan, Susan, Lars, Søren, Tina

Afbud: Ingen

Dagsorden:

       1)  Dato for næste møde

Torsdag den 1 Oktober Kl. 19.30

       2)  Godkendelse af referat.

Godkendt

       3)  Dato for generalforsamling

Søndag den 4. oktober 2020 kl. 15.00

       4)  Økonomi

Sanne orienterede om haveforeningens økonomi

       5)  Investeringer

Vi køber en hækkeklipper til de grove hække Kr. 4.000

Vi køber en pladevibrator til vejene Kr. 4.000

Vi køber et antal små håndhaveredskaber til fællesarbejde

Etablering af udslagskumme ved klubhuset skubbes til 2021

Der er nye plexiglas i opslagstavlerne ved P-pladsen

        6)  Høstfest

Lørdag den 12. september 2020 Kl. 18.00

        7)  Havernes tilstand

Enkelte havelejere mangler stadig at klippe hæk - Vær opmærksom på at hække

skal klippes inden Sankt Hans og igen inden 1. oktober.

        8)  Dræn ved skov og i vej

Kalundborg Kommune har lovet at etablere ekstra dræn omkring bålpladsen og i Snerlevej ved p-pladsen - Arbejdet udføres i løbet af 2021

        9)  Nye havelejere

Have 45 - Velkommen til Jonas

       10)  Veje i H/F

Vejhuller lappes på næste arbejdsdag tirsdag den 11 august 2020 Kl. 17.30 - 20.00

       11)  Havepræmier

Bestyrelsen gik rundgang i haverne og udvalgte præmiehaverne for 2020

       12)  Evt

Intet

Referant Tina Greve

Bestyrelsesmøde d. 9. Juni 2020 Kl. 15.45 i Haveforeningen Virkelyst 

( Klubhuset ).

Deltagere: Jan, Tina, Lars, Søren, Palle, Susan

Afbud: Ingen

Dagsorden:

       1)  Dato for næste møde

Lørdag den. 1.august 2020 Kl. 10.00

       2)  Godkendelse af referat.

Godkendt.

       3)  Nye lejere:

Anders have 34

Tina have 52

Samuel have 15

Lars have 70

Velkommen til jer.

       4 )  Generalforsamling:

Hvis cronaretningslinierne muligør afholdelse af generalforsamling i haveforeningen til september, vil bestyrelsen fastlægge en dato på næste bestyrelsesmøde.

       5)  Renholdelse af haveloddet og langs med vejen.

Efter ekstra rundgang i haveforeningen har formanden kontaktet 8 havelejere med besked om at de skal bringe deres havelodder i bedre stand - Fremover vil alle henvendelser vedr. mangelfuld havepasning blive pålagt gebyr på 100 Kr.

       6)  Brandforsikring:

Nye havelejere skal huske at aflevere police vedr. brandforsikring af havehuset til formanden og alle havelejere skal hvert år fremvise kvittering for betalt præmie. Kvittering skal fremvises i det halvår præmien forfalder.

       7)  Toiletbygningen:

Coronaretningslinierne har været overholdt fint, men pas på at spritten ikke løber ned af dørene - det er ikke godt for malingen.

Børn skal huske at bruge skammel, hvis de ikke kan nå tisserenden, så der ikke kommer tis på gulvet.

       8) Klage til kommunen:

Der er klaget til Kalundborg Kommune fordi en del af have 37 må bruges som legeplads for haveforeningens børn. Bestyrelsen afventer kommunens stillingtagen og henstiller til, at eventuelle fremtidige klager af enhvert art forelægges bestyrelsen inden fremsendelse til Kalundborg Kommune.

       9)  Klage til bestyrelsen:

Der er klaget over støj i en have - Bestyrelsen tager kontakt til havelejer.

      10)  Økonomi:

Der er indkøbt nye printere til formand og kasserer - ialt 1.600 Kr.

Der indhentes tilbud på opsætning af nye lamper i toiletbygningen, ved terrasse, klubhus og ved maskinhuset. Plexiglasset i opslagstavlerne bliver skiftet. Etablering af et lille tag over opslagstavlen på P-pladsen og indhegning af affaldscontainerne planlægges.

      11)  Ny adresse, tlf.,emil mv.

Husk at meddele nye kontaktoplysninger til formanden senest 14 dage efter ændring.

      12)  Fællesarbejde:

Husk fællesarbejde den 20. juni 2020 Kl. 9 - 11.30

      13)  evt.

Intet.

Referant  Tina Greve

Bestyrelsesmøde den 12 Maj Kl. 15.15 i Haveforeningen Virkelyst( formandens hus )

Deltagere: Jan, Tina, Lars, Palle og Søren

Afbud: Susan

Dagsorden:

      1) Dato for næste møde

Tirsdag den 9 Juni 2020 Kl. 15.45

      2) Godkendelse af referat

Godkendt.

      3) Renholdelse på haveloddet og langs vejen

Bestyrelsen var på rundgang i H/F.  I alt 12 havelejere bliver kontaktet på mail

eller telefon og anmodet om, inden 14 dage, at bringe deres havelod i bedre stand. De havelejere, som ikke efterlever anmodningen inden fristens udløb, vil få brev herom og der vil blive opkrævet gebyr i overensstemmelse med regulativet.

Der er fra tidligere år erfaring for at proceduren med henstilling per mail og telefon ikke virker.

Fremover vil første henvendelsecom at bringe orden på og ved haveloddet blive per brev med tilhørende opkrævning af gebyr.

      4)  Toiletbygningen

Vi arbejder på hurtigst muligt at genåbne toiletbygningen. Håndsprit og papirhåndklæder er bestilt.

Åbningsdato annonceres på hjemmesiden og i tavlerne. Der vil fremover blive

gjort rent på toiletterne 2 gang om ugen - Nærmere anvisninger om brug af toiletterne bliver hængt op i toiletbygningen. Benyttelse af toiletterne vil være

på havelejernes ejet ansvar.

     5) Gæsteparkering og hastighed

Havelejerne anmodes til at henvise deres gæster til at parkere på p-pladsen og alle skal huske at overholde hastighedsbegrænsningen på 15 km/timen- Kør evt. i første gear.

     6) Fællesarbejde

Fredag den 22 Maj 2020 Kl. 9 - 11.30

Lørdag den 23 Maj 2020 Kl. 9 - 11.30

Lørdag den 20 Juni 2020 Kl. 9 - 11.30

Tirsdag den 11 August 2020 Kl. 17.30 - 20.00

Mandag den 14 September 2020 Kl. 17.30 - 20.00

Lørdag den 26 September 2020 Kl. 9 - 11.30

Der vil ikke være forplejning i forbindelse med fællesarbejde i 2020.

        7)  Løsgående hunde

Der er blevet klaget over en løsgående hund. Hundeejeren har fået besked på, at løse hunde skal holdes inde på haveloddet og ellers føres i snor i haveforeningen.

         8)  Evt.

Dato for generalforsamling fastsættes når det igen bliver lovligt at samles i større grupper.

 

Referent Tina Greve 

Bestyrelsesmøde d. 28 - 04 - 2020 Kl. 15.00 i Haveforeningen Virkelyst  (  formandens hus  ).

Deltagere:  Jan, Tina, Lars, Palle

Afbud:  Søren og Susan

Dagsorden:

        1)  Dato for næste møde

Tirsdag den 12 Maj 2020 Kl. 15.15

        2)  Godkendelse af referat.

Godkendt.

        3)  Nyt fra formanden

Bravida er i forbindelse med nedgravning af el-kabel ned i Hyacintvej kommet til

at grave vandledningen over. Vandledningen er repareret og der er indgået aftale

med havelejere i nr. 51 og nr. 69 om at el-ledningen i stedet graves ned/skydes

gennem deres haver, så der ikke er flere installationer i vejene, der bliver ødelagt.

Have 25 er udlejet til ny lejer

        4)  Evt.

Intet

Referant:  Tina Greve

Bestyrelsesmøde d. 23. april 2020 Kl. 10.45 i Haveforeningen Virkelyst.

Deltagere: Jan, Tina, Lars, Søren, Palle, Susan

Afbud: Ingen

Dagsorden:

       1)  Dato for næste møde

Endnu ikke fastsat.

       2)  Godkendelse af referat.

Godkendt

       3)  Udlejning af have nr. 25

Bestyrelsen behandlede udlejning af have nr. 25 og besluttede at afvise den

foreslåede lejer.

Bestyrelsen vil tilbyde nuværende lejer, at haveforeningen overtager haveloddet og forestår ny udlejning.

       4)  Vedligeholdelse af haverne.

Bestyrelsen går rundgang i haveforeningen den 15. maj 2020. Havelejere, hvis haver ikke er passet godt nok, vil herefter få brev med pålæg om at bringe deres have i orden indenfor 14 dage.

       5)  Venteliste.

Bestyrelsen har besluttet, at venteliste ikke vil blive administreret, så længe der

er havehuse til salg.

       6)  Reparation af Snerlevej.

Snerlevej blev repareret den 22. april 2020. Haverne 34, 111 og 112 er blevet godskrevet begge arbejdsdage i 2020 for deres deltagelse i arbejdet.

       7)  Evt.

Intet

 

Referent Tina Greve

Bestyrelsesmøde d. 04 - 03 - 2020 Kl. 19.00 i Haveforeningen.

Deltagere: Jan, Tina, Lars, Søren, Palle,

Afbud: Susan

Dagsorden:

     1)  Dato for næste møde og generalforsamling

Næste møde er Tirsdag d. 21 - 04 - 2020 Kl. 19.00 i klubhuset. Generalforsamling

er Lørdag d. 25 April 2020 Kl. 14.00 i klubhuset.

     2)  Godkendelse af referat.

Godkendt.

     3)  Nyt fra formanden.

Have 114 er solgt til ny lejer 

Have  97 er solgt til ny lejer 

Have  45 er solgt til ny lejer

Der er ingen ledige haver.

Den 14 Februar 2020 er Carsten Pedersen udtrådt af bestyrelsen og suppleant

Palle Køltoft er indtrådt i stedet.

Kalundborg Kommune betaler for at vi får malet vores toiletgulve før sæsonstart.

Maler er bestilt.

Følgende haver var med til at male klubhuset i 2018. Have nr. 36 - 55 - 58 - 60-

84 - 85 - 87. Deres fællesarbejde er afskrevet for sæsonen 2020.

Petanquebanen har opstart søndag d. 05 April Kl. 10.00. Alle er velkommen.

Vi vil prøve at få rejst vores portal i marts eller april måned, når formanden har fundet nogen til at hjælpe med opgaven.

     4)  Generalforsamling.

Jan - Lars - Grethe - Johanne ønsker genvalg

     5)  Bestyrelsen.

Standerhejsning er den 5 april 2020 kl. 14.00

Klargøring af klubhuset er tirsdag den 24 marts 2020 kl. 9.00

Bankospil drøftes på generalforsamlingen som tager stilling til hvortit der skal spilles.

Havelejere skal hvert år huske at fremsende kvittering for betalt brandforsikring.

Bi-målerstrøm bliver fremover opkrævet sammen med havelejen - Havelejere

med bi-måler skal fremover aflæse deres måler sidste gang de er i haven og senest 1/11 - Aflæsning skal afleveres i regnskabsfører Susanne Jacobsens postkasse, have nr. 77, eller pr. e-mail: sujk65@gmail.com 

     7)  Fællesarbejde

Fællesarbejde er fastlagt den 15. April 2020 Kl. 09.30 - 12.30 og den 20 juni 2020

Kl. 9.30 - 12.30 - Der skal også findes en dato i august og en i september. Når de

to sidste datoer er fastlagt bliver de lagt på hjemmesiden under fællesarbejde.

     8)  Evt.

Dagsorden fremsendes fremover til bestyrelsen et par dage inden bestyrelsesmøde.

Referent Tina Greve

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. Oktober i Klubhuset.

Deltagere: Jan, Tina, Lars, Carsten, Palle, Søren, Susan

Afbud: Ingen

Dagsorden:

     1)  Dato for næste møde.

Onsdag d. 04. Marts 2020 Kl. 19.00 i Jans havehus nr. 53.

     2)  Godkendelse af referat.

Godkendt

     3)  Nyt fra formanden.

Bestyrelsen har gået rundgang og 23 haver får besked på at der skal ordnes ved vej inden 14 dage.

Hækken bag petanquehuset er fjernet- Der bliver sået græs Hækken er fjernet ved maskinhuset- Der bliver sået græs og opsat et gyngestativ senere. Tak til alle der har hjulpet med at køre på genbrugscentralen og med oprydning i forbindelse med arbejdet. Tak til Carsten for opsætning af skilt ved bålpladsen- Opsætning af potal er udsat til senere på året -

Tak til Søren for at male portalen. Der er ønske om at der bliver sat rullegardiner op i hele klubhuset. Gardinerne i køkkenet bliver pillet ned af hygiejniske årsager. Vi ønsker os lys i maskinhuset og skuret. Vi ønsker os også en vandhane ved maskinhuset. Det bliver lavet mens der er lukket for vandet. Vi kunne godt tænke os, at der bliver etableret loft over toiletterne

og bedre lys på toiletterne. Pladsen på loftet kan bruges til opbevaring. Kommunen bliver ansøgt om tilladelse til opførsel af en lille bygning ved siden af herretoilettet til brug for tømning af campingtoiletter fra havehusene. Dem som har brug for at tømme deres campingtoilet, skal selv gøre rent efter sig.

Det er aftalt med Kalundborg Kommune, at gulvet på toiletterne bliver malet af et autoiseret firma for kommunens regning. Arbejdet bliver udført i begyndelsen af 2020. Opsætning og nedtagning af flaget til foreningens fester foretages fremover af bestyrelsen.

Flagnedtagning sker efter banko på søndag d. 13 Oktober 2019 ca. kl 16.00.

Vi ønsker os at hjemmesidens adresse bliver ændret til: wwwvirkelyst.com

     4)  Økonomi.

Det går fint.

     5)  Festudvalg.

Vi var 43 deltagere til høstfesten. Det var en dejlig aften. Tak til festudvalget og til Palle som grillede flæskestegene. Overskuddet fra festen bliver brugt til at købe et nyt bord og 6 stole til terrassen ved klubhuset. Så nu har festudvalget købt 4 borde og 24 stole.

Kalundborg Kommune har spurgt formanden, om der er nogen der bor i husene i haveforeningen uden for sæsonen. Svaret var at ifølge foreningens vedtægter ikke må bo i havehusene efter vandet er lukket og at bestyrelsen følger op på, AT REGLERNE BLIVER OVERHOLDT.

Det vil fremover kun være de sidste to referater fra bestyrelsesmøder der vil ligge på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen spiser sammen Onsdag d. 13. november 2019 Kl. 18.00. Jan bestiller bord på det Mexikanske Bøfhus i Kordilgade. Vi inviterer dammerne fra festudvalgt og Sanne med og mødes på solskinspladsen.

 

Referant: Tina Greve

 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 12. August 2019 i Klubhuset. Deltagere: Jan, Tina, Lars, Carsten, og Palle Afbud: Søren, Susan Dagsorden:       1)  Dato for næste møde. Tirsdag d. 8. Oktober 2019 Kl. 19.00 i Klubhuset.       2)  Godkendelse af referat. Godkendt.       3)  Nyt fra formanden. Mange mangler stadig at ordne hæk vej foran kolonihaverne. Der bliver fremover kun sendt en SMS med foto per havesæson mht misligholdelse ved og i haverne. Herefter modtager havelejerne et brev med tilhørende gebyr. Hække som endnu ikke er klippet første gang, skal klippes nu - også inde på haveloddet. To havelejere har været uenige om forhold ved skellet mellem gtundene. Det er ved formandens mellemkomst aftalt, at plankeværk bliver fjernet og at der bliver plantet hæk, når vi får planter senere på året. Carsten sætter skilt op om hastighed på vejen ved bålpladsen og flytter ind- kørselskiltet på p-pladsen. Stenhuggeren har givet foreningen lov til at fjerne et træ på hans grund. Træet er til gene for havelejer i have nr. 16. Det er aftalt med Mimi i have nr. 51, at foreningen fælder et birketræ og en pil, som er til skade for drænet. Nye havelejere skal huske at aflevere police vedr. brandforsikring på haveloddet til formanden og skal hvert år fremvise kvittering for betalt præmie. Kvittering skal fremvise i det halvår præmien forfalder.         4)  Økonomi. Lars køber gaver til de præmierede haver- Ærespræmie til 500,00 Kr og de to  andre præmier til 400,00 Kr. pr. stk. Alle 104 haver i haveforeningen er p.t. lejet ud.         5)  Festudvalg. Høstfesten er 7. September 2019 Kl. 18.00 - Se ophængte opslag. Carsten får 1.000,00 Kr for ekstra arbejde med haveforeningens veje.         6)  Evt. Der er banko Søndag d. 18 august 2019 Kl. 14.00 i klubhuset.   Referant Tina Greve